Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více o cookies Rozumím

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu je:
ShopStar s.r.o.
Tomášikova 35
04001 Košice
IČO: 48 027 502
DIČ: 2120037579
IČ DPH: SK2120037579

Korenšpondenční adresa a adresa na zasílaní reklamací:
ShopStar s.r.o.
Tomášikova 35
04001 Košice
( Poštovné za reklamovane zboží hradí zákazník )

Místo pro osobní odber tovaru:
ShopStar s.r.o.
Bubenská 1, Praha 7, místnost 161E
170 00

Fakturační adresa:
ShopStar s.r.o.
Tomášikova 35
04001 Košice
IČO: 48 027 502
DIČ: 2120037579
IČ DPH: SK2120037579

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ShopStar, s.r.o., so sídlom Tomášikova 35, 040 01 Košice, IČO: 48027502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Košiciach, oddiel Sro, vložka 36875/V jako prodávající ( dále jen „prodávajíci“ nebo „ www.airswimmers.cz „) a na straně druhé je objednatel (dále jen „Objednatel“).

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba , která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránce www.airswimmers.cz. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Všechny objednávky realizované prostřednictvím www.airswimmers.cz jsou závazné.

Smlouvu může Objednatel uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu www.airswimmers.cz tím, že požadované plnění (zboží alebo elektronický obsah) vloží do košíku a řádně vyplní požadované údaje objednatele. Objednateli může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník www.airswimmers.cz po telefonu nebo emailové objednávce. Než Objednávatel závazně potvrdí objednávku má právo měnit tip zboží, množství, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Objednávateli po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky www.airswimmers.cz, za případné chyby při přenosu dat www.airswimmers.cz nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy www.airswimmers.cz potvrdí Objednávateli informativním emailem na Objednávatelem zadaný email při objednávaní zboží na www.airswimmers.cz.

Airswimmers.cz si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Objednávatel stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Jestli dodá www.airswimmers.cz větší množství zboží, než bylo objednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Objednatel bez zbytečného odkladu odmítl. Pokud Objednatel převezme takovou zásilku a nevyzve prodávajíciho ke převzetí takového zboží, vyplýva mu povinnost uhradit cenový rozdíl www.airswimmers.cz a to neprodleně.

Dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky objednatele za dohodnutou cenu. Ke každé objednávce bude přiložena faktura. Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem a za poškození zásilky zaviněné doručovatelem. Objednatel se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží dojednanou cenu.

Způsob dopravy a poplatky

Objednané zboží je zasílane objednateli kurýřskou službou GLS, cena za dobírku se odvíjí od množství objednaného zboží.

Odpovědnot prodávajíciho, odstoupení od smlouvy

www.airswimmers.cz je odpovědná za všechny případní vady zboží, které dodá Objednateli v době, kdy Ojednatel zboží převzal i v případe, kdy není balení kompletní. V takovém případe má Objednatel právo vyzvat www.airswimmers.cz na nápravu a dodání nového zboží odpovídejíciho púvodní objednávce, kde je Objednávatel povinen vadní zboží zaslat v púvodním balení na adresu prodávajíciho při dodání nového zboží.. Objednatel má možnost i od smluvy odstoupit a to výlučne písomní formou.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@airswimmers.cz.

Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, a pod.) objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi a s formulářem pro vrácení zboží zpět na adresu provozovatele (ne formou dobírky).

Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č.. 89/2012 Sb. v platném znění. Objednatel může využít své právo na vrácení zboží zakoupeného prostředníctvím internetu do 7 dnů ode dne převzetí, nebo pokud prodávajíci nedodržel předem dohodnuté podmínky. Při vrácení zboží je Objednatel povinen doložit fakturu, případne její variabilní symbol, dátum nákupu nebo číslo objednávky. Pokud je vrácené zboží v jiném než neporušenem stavu, zboží múže Prodávajíci odmítnut k vracení a bude zasláno Objednateli na jeho náklady. Prodávající je povinen Objednateli vrátit již zaplacenou kupní částku část nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí. Splatnost faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne její vystavení. Pokud Objednatel neuhradí dohodnutou částku ve stanovené lhůtě, může Prodávající od smlouvy odstoupit. Oprávněným odstoupením Objednatele od smlouvy se smlouva od počátku ruší a prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Objednateli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu. Náklady na vrácení zboží nese Objednavatel. Objednatel prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, s jeho reklamačním řádem a že s těmito souhlasí.

Reklamace

Všechny výrobky na www.airswimmers.cz mají zákonem stanovenou zárucní lhútu 24 měsícu od koupě ve smyslu Občanského zákoníku č. 80/2012 Sb. a zákonem stanovenou lhůru na skryté vady. Reklamované zboží musí být kompletní a v originálním balení. Reklamované zboží Objednatel může zaslat na korenšpondenční adresu Prodávajíciho nebo zboží přinést osobne na odberné místo Prodávajíciho. Záruka se vztahuje na bezzávadovú funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí výrobku, je nutné uplatnit ihned po jejich odhalení, tj.. ihned po koupi a prvním použití výrobku. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, pokud neuplatní kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit a dále používá výrobek. Veškeré zboží je pred prodejem zákaznikovi vyzkoušené a obsah balení byl řádně zkontrolován. Zboží si zkontrolujte pri jeho převzetí, pokud je zboží poškozené, nepřebírejte ho. Reklamace zasílejte na korenšpondenční adresu Prodejce uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za návštěvu naší webové stránky a objednání zboží z naši ponuky. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynasnažíme se, abychom Vám poskytli nejen rozsáhlou online nabídku, nýbrž přitom také zajistili Vaše právo v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jako právní podklad slouží zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na přání registrovaného zákazníka jeho osobní údaje vymažeme z naší databáze.

Vaše objednávka (kromě on-line objednávky) musí bezpodmínečně obsahovat tyto následující údaje:
označení zboží (kód zboží)
název zboží
objednané množství
adresu kde má být zboží doručeno (pokud má plátce jinou adresu jako místo dodání, také fakturační adresu)
kontaktní informace pro další případnou komunikaci (telefon, email)
Zákazník podáním objednávky (stisknutím tlačítka KOUPIT) potvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami. V této chvíli zákazník odeslal závaznou objednávku a je mu doručena zpráva o jejím úspěšném odoslaní. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, případně emailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považovat za závazné).